Pokličite nas: 031 651 686

Moderni arhitekturni dizajn, varna gradnja in nove tehnologije so lastnosti, ki krasijo naše projekte.
Na podlagi kvalitetnih načrtov Vam izdelamo tudi realno oceno stroškov in popise del, kar je največkrat osnova za odločitev o gradnji.

Izdelamo vam vse vrste ZAHTEVNIH, MANJ ZAHTEVNIH, NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH projektov:
 • IDEJNO ZASNOVO (IZ)
 • IDEJNI PROJEKT (IP)
 • PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)
 • PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)
 • PROJEKT IZVEDENIH DEL (PiD)
s področja urbanizma izdelujemo:
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN)
Izdelujemo vse sestavne dele projektov:
 • Vodilna mapa
 • Arhitektura
 • Gradbene konstrukcije
 • Načrti rušitev
 • Načrti priključkov (vodovod, elektrika, telekom…)
 • Načrtelektroinstalacij
 • Načrt telekomunikacij
 • Geodetske elaborate
 • Geomehanske in geološke elaborate
 • Hidravlične in hidrološke študije
 • Prometne študije
 • Izkaze
 • Elaborate
 • Presoje vplivov na okolje
 • Soglasja (pridobitve Okoljevarstvenega soglasja, Vodnega soglasja, Vodnega dovoljenja, Naravovarstvenega soglasja, …)
 • Popisi del z realno oceno stroškov
s področja gradnje izdelujemo:
 • DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI (potrebno dokumentacijoza pridobitev uporabnega dovoljenja)
IZDELAVA PROJEKTOV V CELOTI
 • Glede na vaše želje, lahko izdelamo projekt v celoti – v tem primeru naše podjetje izdela vse sestavne dele projekta in poskrbi, da na koncu prejmete odločbo o Gradbenem dovoljenju z minimalnim vložkom svojega časa.
IZDELAVA DELOV PROJEKTA
 • Glede na vaše želje, izdelamo samo tiste dele projektov, ki jih potrebujete.
KONTAKT